گشتاورانديشه Mentality Torque

فلسفه سازه  ويژه اي است  براي رويارويي با جادو شدن اگاهي از سوي زبان

لودويگ ويتگنشتاين

سخن در باره گويش فلسفي فرايند نويني است كه نخستين بار به كوشش هاي فرگه، راسل، ویتگنشتاین باز مي گردد . در پايانه سده نوزدهم و اغاز سده بيستم  در اروپا روش شناسي نويني در باره انديشيدن وكاوش  فلسفي پيرامون كانوني ساختن گويش فلسفی در دستور  كار انديشمندان دانش فلسفه جاي گزيد . بالندگي شتابان اين شيوه انديشيدن در سراسر سده  بيستم چشم گير بود و بيدرنگ در فرهنگ گويش انگلیسی نهادينه شد. ویتگنشتاین از اندك دانشوراني بود که در راستاي نيمه سده بيستم  در قلمروي گويش فلسفي و شناخت شناسي رسايي بسيار داشت . ویتگنشتاین نخست با نوشتار « رساله منطقی-  فلسفی» نامور  به « تراکتاتوس»  و سپس با نوشتار « پژوهش هاي فلسفی» با دو رويكرد ناهمسان و گاه روياروي به كاوش در قلمرو گويش ناب وگويش فلسفي وامكان سنجي راستي يا ناراستي  مفاهيم ونماد / اصطلاح هاي فلسفي برجاي مانده پرداخت. سخن او گونه ويژه اي از جهان بینی فرا فلسفی است. هرچند گزاره هاي پيچيده او گاه بازگشت دلگيرانه اي به فراز هاي كهن( nostalgia ) بدست مي دهد.

 

 

خاني چهري محمد  ساختار جامعه شناختي فرقه هاي دراويش در كردستان

تبار شناسي تاريخي - فلسفي

براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري

چكيده

پژوهش پيش روي ، بررسي و هم سنجي جامعه شناختي فرقه هاي اهل حق، قادريه ونقشبندي در منطقه اورامانات كردستان است. افزون بر چالش هاي ناشي از كاركرد فرقه هاي ياد شده ، با اجتماعات ديني بزرگ تر وحكومت ، و نگرش هاي نوين شماري از خاندان ها ي اهل حق ، وجود زيست بوم هم سان اما باورها ، فرهنگ و اداب ورسومي به نسبت نا همسان ، چالش هايي را براي هرسه جامعه در پي داشته است.  روش و ابزار گرداوري اطلاعات . تاريخي تطبيقي ، با شيوه استفاده از منابع كتابخانه اي است. به دليل محدوديت شرايط حاكم بر ساختار اجتماعي موجود در منطقه مبني بر نبود امكان پيمايش ، از چارچوب روش تحقيق كيفي با توجه به كار ميداني ومشاهده مشاركتي پيش بيني شده براي پركردن كمبود داده ها نيز استفاده شده است. هرسه جامعه كرد ، مرد سالار و داراي جوامعي با اقتصاد كشاورزي ودامداري اند. وبه اعتبار سرزمين ميزبان كمينه هاي قومي  به اعتبار طريقت وصوفي گري  كمينه هاي مذهبي ، ايستا ، خرد گريز و، نهاد ستيز و گاه حکومت ناگرا  به شمارمي ايند.  

پيكره وساختار نخستين  هر سه فرقه در ميانه سده هاي (8-5ق) ، پي گرفته و باليده است ، قادريه به شيخ عبدالقادر گيلاني در بغداد ، نقشبنديه به بهاالدين نقشبند در اسياي ميانه ، واهل حق به سلطان اسحاق برزنجي در اورامانات كردستان ايران پيوسته اند. هر چند دو طريقت پيش گفته سپس در كردستان باز پديد شده اند. . هرسه جامعه مناسك گرا هستند و دارای گرداورد هاي نيايشي / حلقه هاي ذکر و سرسپردن مي باشند. با اين حال مناسك دو جامعه بسته  و وابسته به لايه هاي پايين قادري و اهل حق ، گاه با كنش هاي فراهنجار همراه است. گسترش و پايايي بيشتر جامعه محافظه كار و تكثر گراي وابسته به لايه ميانه نقشبندي وارون بر دوجامعه ديگر در شكستن انحصار جابجايي قدرت در ميان خاندان هاي وابسته به لايه هاي بالا و بسيار فرا دست رهبران سادات  وشيوخ مي باشد.  پژوهش دليل جامعه شناختي ماندگاري و باز پديد اين سه جامعه مذهبي در كردستان را كه با توجه به چارچوب نظري فرقه مي شناسد ، جداي از چالش هاي پيش روي انان ايستادگي مردم كرد در برابر چيره گري هاي بيگانه ، زيست بوم ويژه اين سرزمين ، و نقش وكاركرد اموزه طريقت هاي صوفي ياد شده ، به ويژه رهبران فرهمند انان مي داند. از سوي ديگر پژوهش  با توجه به چارچوب نظري ، شماري از جنبش هاي جوامع صوفي ياد شده را در تراز جنبش هزاره اي (مهدويت) و جنبش اجتماعي  بر شمرده است . پژوهش كوشيده است ، تا با شناخت درست اين جوامع وبدست دادن  هستي ها  موجود چالش هاي تاريخي در كردستان ، به ويژه منطقه مور پژوهش ، در بيشينه ممكن اسيب شناسي  و ساماندهي گردد.

 فهرست عناوين

فصل اول. كليات ، بيان مسئله

اهميت موضوع وضرورت تحقيق ، هدف اصلي پژوهش

هدف هاي فرعي ، روش شناسي

روش و ابزار گردآوري اطلاعات

روي كرد پژوهش وساختار نظري تحقيق ، عملياتي كردن مفاهيم

تعيين ابزار هاي تحقيق ، چيستي موضوع

جستجوي ابعاد شناخته شده موضوع

تعريف مفاهيم وسنجش ان ها

ارزش و اصول اخلاقي تحقيق ، گزينش نمونه

گرداوري اطلاعات وپردازش داده ها ، ساختار تأليف

يادداشت هاي فصل نخست

فصل دوم . مروري برتحقيقات انجام شده داخلي وخارجي

پژوهندگان خارجي واثار منتشر شده

پژوهندگان داخلي واثار منتشر شده

پيشينه نظري تحقيق. گزيده پژوهش هاي انجام شده

گوبينو كنت ژوزف آرتور، مينورسكي ولاديمير

ايوانُف ولاديمير الكسيويچ‌ ، مارتين وان برويين سن

فيليپ كرين بروك

بدليسي اميرشرفخان. شرفنامه

رزم ارا علي. جغرافياي نظامي ايران ، كسروي  احمد

مشعشعيان

صفي زاده صديق . نامه سرانجام

(كلام سرانجام / كلام خزانه ) ، جيحون ابادى نعمت الله

شاهنامه حقيقت

ا لهي نورعلي

يادداشت هاي فصل دوم

فصل سوم چارچوب نظري ، سرسخن

گفتارنخست جامعه شناسي فرقه هاي مذهبي ، پويايي دروني وبيروني

دگر شد ودگرگوني رهيافت هاي سازمان هاي مذهبي

رهيافت ماكس وبر، رهيافت ارنست ترولتش(1931)

رهيافت نيبوهر(1957)

ويژگي هاي بنيادي انجمن مذهبي، رهيافت ليستون پاپ(1942)

رهيافت ويلسون(1990) ، رهيافت ميلتون يينگر(1957، 1970)

رهيافت براين ويلسون(1970)

رهيافت رابرتسون(1970)، دگر شد ودگرگوني فرقه

ورنر استارك(1967)، سازه هاي زيست بوم بيروني

 دگرگوني سازمان هاي مذهبي

رهيافت استارك و بين بريچ (1978)، كيش هاي مذهبي

الگوي كيش رواني، الگوي كيش كار افرين

الگوي تكامل خرده فرهنگ، برونداد

گفتار دوم جنبش هاي هزاره اي (مهدويت)، ويژگي ها

گفتارسوم جنبش هاي اجتماعي

سازمان دهي، رهيافت ترنر و کيليان

جنبش هاي اجتماعي نوين

برونداد

جدول هاي فصل سوم

ياداشت هاي فصل سوم

فصل چهارم اهل حق، پرسش هاي پژوهش

فرضيه هاي پژوهش

بخش يكم . ريشه هاي تاريخي اهل حق

اهل حق و ايران‌ باستان‌، ريشه يابي اهل حق درلرستان

نصيريه، بهلول

شاه‌ خوشين، شيوخ برزنجي

سلطان اسحاق (سهاك ) برزنجي

گرداورد

بخش دوم . خصوصيات اجتماع ديني، گفتارنخست . ساخت جمعيت

جغرافياي ديني ايران، پراكندگي جغرافيايي اهل حق

تركيب جمعيت ، نظام توسعه شهري در استان كرمانشاه

ساختمان سني، ميزان سواد ، جابجايي جمعيت (مهاجرت)

پيشه وروي

جمعيت برحسب دين و استان:   سرشماري

ابان 1385 (جدول ش: 1)

ساخت كشاورزي وزمين داري در كردستان

اورامانات

نظام اجتماعي در اورامان

دالاهو،  قلخاني ، گوران، مذهب

گفتار دوم گويش هاي كردي، مقدمه

پراكندگي گويش هاي كردي

گفتار سوم . ايلات وعشاير استان كرمانشاه

نظام اجتماعي، طايفه، ايل، قوم، قبيله ، قوميت ، عشيره

گروه های خويشاوند هم تبار، دودمان، تيره

ساختار و نظام اجتماعی سنتی ايلات جدول شماره8 ، ايل گوران ا تحاديه طوايف گوران

ايل‌کرند

ايل قلخاني، ايل سنجابي

ایل کَلهُر

ایل زنگنه

ايل زوله، ايل تركاش وند، طايفه نانكلي، ايل بان زرده

طايفه خود ايستا عثمانوند ، طايفه باجلان ، ايل جمير (جمر/جمهور)، عشاير كليايي

ايل ثلاث باباجاني، ایل جاف

برونداد ، بخش سوم . فرهنگ واخلاق ديني، احكام‌، اداب‌ و اخلاق

نماد ها، توتم ها و تابوهاي اهل حق

دستينه ها ونوشتارها مقدس مذهبى، هم سنجي مناسك

 اهل حق واسلام

بخش چهارم اصول باور ها ، افرينش ، بهشت و دوزخ

مرگ ، تناسخ ، برزخ ، رستاخيز، شريعت ، نبوت ، امامت

بخش پنجم . مناسك ونماد ها مراسم جم ، سر سپردن

نذر ونياز،  روزه پيمان هاي معنوي ، اوراد و ادعيه

بخش ششم فرقه وطبقه اجتماعي، تشکیلات اهل حق

خاندان (دوده/ اجاق  ) ، سادات ، دیده دار(باطن دار)، پايگاه طبقاتي

بخش هفتم . مناسبت ها  وروابط درون فرقه اي

بخش هشتم . مناسبت ها وروابط  فرقه اهل حق با جامعه بزرگ تر، فاصله اجتماعي

چالش هاي مذهبي

بخش نهم روابط فرقه وحكومت، جنبش هاي هزاره موعود مهدويت

حروفيه، نوربخشيه

مشعشعي هاي خوزستان

بخش دهم .گرداورد . گذشته ، اكنون ، اينده

يادداشت هاي فصل چهارم

فصل پنجم . قادريه، مقدمه

فرضيه هاي پژوهش

بخش يكم . ريشه هاي تاريخي

پراكندگي طريقت قادري، بخش دوم خصوصيات اجتماع ديني

ساختار جامعه عشايري

ساختار طبقاتي

بخش سوم اصول اعتقادات

بخش چهارم فرهنگ واخلاق ديني ، موسيقي مقامي وساز ائيني،

موسيقي مقامي گوران ، موسيقي مقامي صحنه

جشن وسور

پوشش كردي ، دعانويسي

بخش پنجم مناسك ونمادها، پيمان (بيعت)

خلوت (چله نشستن) سيرو سفر، نيايش وكنش هاي فراهنجار

بخش ششم . فرقه وطبقه اجتماعي، ساختار طبقاتي، والي

پاشا

اغا

بيگ زاده

سلطان ، شيخ

خاندان برزنجي

سادات نهري

شيوخ طالباني

سيد

ماموستا ، ملا ، نمودار سلسه مراتب روحانيت

جمع بندي، بخش هفتم . مناسبات وروابط درون فرقه اي

جمع بندي، بخش نهم. روابط فرقه وحكومت

جنبش شيخ عبيدالله نهري (د: 1310ق)

شورش شيخ محمود برزنجي (1309- 1298ش)

شورش ملا خليل ميرآبادي

جنبش هاي ملي كرد، شورش اسماعيل آغاي سيمتقو( سيمكو )

کردها در ايران نوين از مشروطيت تا دوران پهلوي اول

جنبش ملا احمد هموندی شلماشی

هم سنجي جنبش هاي سياسي – مذهبي كردستان

با رهيافت هاي جنبش اجتماعي  در چارچوب نظري تحقيق

بخش دهم . جمع بندي . گذشته ، حال ، آينده

يادداشت هاي فصل پنجم

فصل ششم . نقشبنديه

فرضيه هاي پژوهش

دين اهل سنت وزير شاخه هاي آن

بخش يكم . ريشه هاي تاريخي

بخش دوم . خصوصيات اجتماع ديني

بخش سوم  اصول اعتقادات

بخش چهارم . فرهنگ واخلاق ديني، بخش پنجم. مناسك ونمادها

بخش ششم . فرقه وطبقه اجتماعي

بخش هفتم . مناسبات وروابط درون فرقه اي

بخش هشتم . روابط فرقه (اجتماع ديني ) با جامعه بزرگ تر

بخش نهم روابط فرقه وحكومت

تحليل جنبش ها وكنش هاي سياسي در كردستان

شورش هاي جوانرود

جنبش يارمحمد خان كرمانشاهي

بخش دهم . جمع بندي . گذشته ، حال ، آينده

يادداشت هاي فصل ششم

برونداد

سلسله مراتب مذهبي (جدول ش1)

يادداشت ها ي فصل هفتم

فصل هشتم . جمع بندي ونتيجه گيري پژوهش

برونداد سخن، فرضيه هاي اثبات شده

جامعه شناسي فرقه ها . جدول هم سنجي سه جامعه اهل حق

قادريه ونقشبندي( جدول ش:1 )

يادداشت ها ي فصل هشتم

فهرست منابع وكتاب شناسي

 

 

M.khanichehri
Historical Genealogy - philosophical

For MA and PhD students

Abstract

Research on the evaluation and assessment from a sociological cult of premiums, Qaderieh Vnqshbndy Avramanat in the provinceFurthermore sects mentioned challenges as the result of a larger religious communities and government, and a new attitude from some of the family of the present ecosystem matched the beliefs, culture and customs of the ratio of anisotropy challenges for all three of the othersMethods of data collection instrumentHistorical comparative method is the use of library resourcesThe three Kurdish society, patriarchal societies and the agriculture economy were VdamdaryRatings and host country national minimum credit to Gary minimum Vsvfy religious sect, stationary, micro-averse and government institutions sometimes struggle Nagra come to count.   

The body structure of the three factions in the Middle Ages (8-5Q), has continued and is manifested, Qaderieh Sheikh Abdul Qadir Gilani of Baghdad, the Naqshbandi Bhaaldyn Naqshband in Central Asia, Vahl right Brznjy Isaac Sultan joined in Iranian Kurdistan AvramanatAlthough the aforementioned path then opened in Kurdistan have been created. . Three community-oriented and has a collection of ritual purity / rings and obey the orderHowever, the rituals of a closed society and are able and dependent layers from the right, when the activity is FrahnjarSpiritual Teachings of Sufi function above, especially their charismatic leader knowsOn the other hand, according to the study's theoretical framework, a number of Sufi communities and movements mentioned in the balance sheet of the millennium (Mahdi) and social movements are consideredResearch has tried to identify exactly these communities are available Vbdst the historical challenges in Kurdistan, particularly in the case study of pathology and organizing the maximum possible.

List of titles

Chapter OneGeneral statement of the problem

Importance and the need of research, the purpose of this

Secondary objective, methodology

Methods and tools for data collection

The theoretical study on the structure, implementation concepts

The research instrument, the nature of the subject

Find the dimensions of known issues

Defining and assessing the implications of their

Values ​​and ethical principles of research, sample selection

Information collected the data processing, the structure written

The first chapter notes

Chapter IIBrthqyqat conducted a review of internal and external

Vassar foreign scholars published

Vassar medical researchers published

Theoretical backgroundSelection of studies conducted

Gobineau Joseph Arthur Comte, Vladimir Minorsky

Vladimir Ivanov Alksyvych, Martin Van Brvyyn Age

Philip Crane Brook

Amyrshrfkhan BdlysyShrfnamh

A. tacticianMilitary geography of Iran, Ahmad Kasravi

Moshasheies

Safi Zadeh SadiqFinally a

(The word / words treasurer), Oxus Abad Ne'matollah

Shahnameh truth

The Lhy NA

Notes to Chapter II

Chapter III framework, Editorial

Gftarnkhst sociology of religious denominations, internal and external dynamics

The other approaches Vdgrgvny religious organizations

The approach of Max Weber, Ernst Trvltsh approach (1931)

Nybvhr approach (1957)

Pokemon fundamental characteristics, approach Lystvn Pop (1942)

The approach of Wilson (1990), Milton Yyngr approach (1957, 1970)

Bryan Wilson's approach (1970)

Robertson's approach (1970), was another cult Vdgrgvny

Werner Stark (1967), external environmental factors

Transformation of religious organizations

Approach between the breech and Stark (1978), religious cult

Mental model of Kish, Kish pattern Entrepreneur

Development pattern subculture output

The second speech of the millennium (Mahdi), features

Gftarsvm social movements

Organized approach and Kylie Turner

New social movements

Outputs

Table of Chapter III

Chapter notes

From the fourth chapter, the research questions

Research hypotheses

Section oneHistorical roots from the

Right from the ancient Iran, from the roots Drlrstan

Nasiriyah, Buhlul

King Khvshyn, sheikhs Barrzanjy

King Isaac (Sahak) Barrzanjy

Collection

Section IISocio-religious, GftarnkhstConstruction of

Iran's religious geography, geographic distribution from the

Combined population of urban development in the province

Age structure, literacy rate, population movement (migration)

Occupations Zn

Population by Religion and State: census

November 1385 (Table No. 1)

Make no agricultural land in Kurdistan

Aworamanat

Social system in Oraman

DALAHO Qlkhany, Goran, religion

Second language dialects of Kurdish, Introduction

Distribution of Kurdish dialects

Third speechVshayr State province

Social system, clan, tribe, nation, tribe, ethnicity, tribe

Groups relative to the origin, ancestry, family

Traditional social structure and the Eilat Table 8, Goran tribe or tribes Goran Union

Aylkrnd

Qlkhany tribe, tribe squirrel

Tribe Kalhor

Il Zangane

Zvlh il, il Trkash passed, Nankly clan, tribe, Ban yolk

Static Smanvnd their clan, tribe Bajalan, Il Jmyr (Jmr / President), Tribe Koliaie

Babajani triple-il, il Jaffe

Output of the third sectionCulture, religion and ethics, rules, etiquette and ethics

Symbols, totems and taboos from the right

Vnvshtarha deck are sacred, and rituals poll

People to Islam

Section IV of beliefs, creation, heaven and hell

Death, reincarnation, purgatory, resurrection, religion, prophecy, Spiritual

The fifth sectionJam Vnmad ritual ceremony, the escrow

Needs vows, fasting, spiritual covenant, spells and prayers

Section VI social class groups, organizations from right

Family (black / oven), Sadat was seen (inner bearing), the base class

Section VIIEvents in sectarian relations

ViiiEvents from the cult relations with the larger community, social distance

Religious Challenges

Section IX denominational ties and government, millennial movements Promised Mahdi

Adherents, Nvrbkhshyh

Radiant Khuzestan

I .grdavrd sectionPast, present, future

Chapter notes

The fifth chapterQaderieh, Introduction

Research hypotheses

Section oneHistorical roots

Qadiri Sufi order dispersion, the second part of socio-religious

The structure of the tribal communities

Class structure

Section III principles

The fourth part of religious culture and ethics, regulations Mugam construction,

Goran official music, official music scene

Celebration Vsvr

Kurdish dress, Danvysy

Section V Vnmadha ritual, pledge (allegiance)

Retreat (dog sitting) jurisdiction journey of prayer Vknsh Frahnjar

Section VICult of social class, class structure, governor

Pasha

Agha

Beigzadeh

Sultan Sheikh

Family Barrzanjy

Sadat fluvial(Nahri)

Talabani Patriarchs

SM

Mamousta, mullahs / lawyers, clerics Hierarchy Chart

Summarized in Section VIIRelations between the cult

In sum, Section IXDenominational ties and government

Movement of Sheikh Obaidullah fluvial (d 1310 AH)

Uprisings Sheikh Mahmoud Barzangi

 (1309- 1298 S)

Riot Mullah Khalil Myrabad

Kurdish nationalist movements, insurgencies E. Ghay Symtqv (Symghu)

Kurds in the new Constitution as first Pahlavi era

Movement, Mullah Ahmad Date shalmash

The survey of political rights - religious Kurdistan

The social movements in the context of theoretical approaches

Tenth DistrictSumPast, Present, Future

Chapter notes

Chapter VINaqshbandi

Research hypotheses

Sunni branch of Islam Minister

Section oneHistorical roots

Section IISocio-religious

Section III principles

Section IVCulture, religion and ethics, the fifth sectionRites Vnmadha

Section VICult of social class

Section VIIRelations between the cult

ViiiRelations, denominational (religious community) with the larger community

Section IX denominational ties and government

Analysis Vknsh political movements in Kurdistan

Javanrood riots

Yar Mohammad Khan, the Kermanshah

Tenth DistrictSumPast, Present, Future

Chapter notes

Outputs

Religious hierarchy (Table No. 1)

Notes to Chapter Seven

Chapter VIIISummary and Conclusion of Research

Speaking of outputs, assumptions proved

Sociology of SectsMeasured by the three communities from the

Qaderieh &nqshbndy (Table No. 1)

Notes to Chapter Eight

Lists of book sources

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 10:25 |

محمد خانی چهری

باروخ بندیکت اسپينوزا

Baruch Benedict Spinoza

سر سخن

اسپينوزا (1632-1677) فیلسوف نام آورهلندی و منقد دینی سده هیجدهم که با نگارش اثر ماندگارش ، اخلاقیات دوگانه‏‌انگاری دکارتی را به چالش ‌‏کشید، یکی از مهم‏ترین فیلسوفان تاریخ فلسفه‏‌ غرب به شمار می‌‏رود.

به باور اسپينوزا گونه مادی بشر نمي‌تواند انگیزه فرا ماده هستي را باز بشناسد. این شناسایی هنگامی ممکن است که انسان از گونه مادی به گونه فرا ماده یا به باور وی « گوهر » دگرگون شود و این ناممکن است ، زیرا هنگامی كه انسان گوهر گردد دیگر انسان پیشین نخواهد بود.

جدای از این باور که نقطه گذار فلسفه اسپینوزا، فلسفه‌ای مادی پنداشته شده ، با این حال ژرفای این اندیشه مبتنی بر هستی یگانه یا ضرورت هستی یا به باور وی « گوهر یگانه افریدگار» است، که در جهان بیرون از هستی بر گرفته از ماده، در فضای بیکران هندسی پیکربندی شده است. با این حال وی امکان پیش افکند (طرح) پیش انگاره پرسش های زیر را ممکن دانسته است:

ایا امکان انگاره(فرض)، بودن در بیرون از هستی برای رسیدن به مطلق و حقیقت هستی، که برای اسپینوزا همان گوهر هستی است ممکن است ؟ این پرسش ژرف  فلسفی از سوی هایدگر  و گادامر‌ نیز باز پیکربندی و بازگو شده است. فلسفه اسپینوزا دارای سه کلید واژه کلی است: « گوهر یا ذات » ، « چگونگی /محمول یا صفت‌«  و « حالت‌« .

حالت

حالت: هر شیئ یا پاره کنش شخصي و هر شکل یا صورت ویژه است که به شیوه نا پایدار به شکل واقعیت نمایان می شود. موجودات هستی ، پیکرها ، و اندیشه ها ، گونه ها و گیتی گردنده  که در آن زندگی می‌کنیم همه نمایه « حالت»  هستند. همه آنها نمای آشکار یک حقیقت پایدار و دگرگون نا شونده اند که در پشت تمام این حالت ‌ها پنهان شده اند.

گوهر

اسپینوزا حقیقتی را که در پشت تمام نما های اشکار و حالت ها پنهان است «گوهر یا ذات» می‌نامد.  اسپینوزا در یکی از نامه‌هایش، افریدگار و طبیعت را جدای از باور مسیحیان پسین می پندارد و بر این باور است که  افریدگار، انگیزه علت ودلیل جاودانی و نامیرایی اشیاء وکنشگران هستی است ، که بیرون از اشیا نیست ، او همه پدیده ها، زندگی و جنبش را در افریدگار می بیند ، و این باور را با سخن بولس حواری وبه گمان با اندیشه بسیارانی از فیلسوفان کهن همبسته وهمخوان می خواند، با این حال رویکرد کلی انان را  با اندیشه خویش رویاروی می داند. از میان نوشتارهای اسپینوز چهار نوشتار بسیار نام برداراست : رساله درباره دین و دولت، اصلاح قوه مدرکه، رساله اخلاق، و رساله سیاست. 

كليد واژه هاي شناخت فلسفه اسپينوزا :

روش هندسي/ سخن در باره گوهر،چگونگي وويژگي (صفت) و حالت/ دليل هاي هست كردن آفريدگار/ ماهيت آفريدگار/ چگونگي عليت آفريدگار/ ضرورت كنش(فعل) هاي آفريدگار/ ويژگي ها وچگونگي هاي (صفت هاي) شامل شونده (ثبوتي) و شامل ناشونده (سلبي)/ بخشايش (توجه ، عنايت ،favor ، Grace) افريدگار/  داوري (Judgment/ قضاي)ا فريدگار / گفتمان در باره طبيعت آفريننده (خلاق) و كوشنده (فعال) و طبيعت افريده شده (مخلوق) / گفتمان در باره انسان/ خرد و باور/ اخلاق و سياست / دانش وگونه هاي آن. 

منابع  پژوهشي وکتاب شناسی :

فروغی محمد علی. سیر حکمت در اروپا .بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه (جلد دوم،چاپ سوم  1317خ: 22-47).  

- اسپينوزا باروخ. رساله در اصلاح فاهمه برگردان: اسماعيل سعادت، تهران مركز نشر دانشگاهي(1374).

- اسپينوزا باروخ. اخلاق . برگردان محسن جهانگيري، تهران  انتشارات مركز نشر دانشگاهي(1364).

- اسپينوزا باروخ. شرح اصول فلسفه دكارت، برگردان محسن جهانگيري، تهران انتشارات سمت(1382).

- ياسپرس، ك . اسپينوزا، فلسفه،‌ الهيات و سياست، برگردان محمدحسن لطفي، تهران انتشارات نشر نو(1375).

- استراترن، پ. آشنايي با اسپينوزا، برگردان شهرام حمزه‌اي تهران نشر مركز(1379).

 Wolfson, H.A.  .The Philosophy Of  Spinoza. Merdian Books

Copleston .F. A. . History of Philosophy Vol.  . Image

Pollock .F. . Spinoza, His Life and Philosophy. W.C. Brown

اثار هايديگر:

1- رساله‌ی نظریه‌ي حکم در روان شناسی باوری. درامد انتقادی ـ تحصیلی به منطق "( لایپزیگ 1914 ).

2- پایان نامه‌ی دانشگاهی "نظریه دونس اسکاتوس در مورد مقوله‌ها و معنا" (1915 ).

3- هستی و زمان(sein und zeit ) 1927.

4- هايدگر و پرسش هاي بنيادين.

5- عبد الكريمي بيژن. هايديگر  و استعلا، انتشارات نقد فرهنگ، (۱۳۸۱).

6- بیمل والتر. بررسی روشنگرانه اندیشه‌های مارتین هایدگر برگردان: عبد الكريمي بيژن، انتشارات سروش،(۱۳۸۸).

7- التن برند جانسون پاتریشیا. هايدگر، برگردان: عبد الكريمي بيژن، انتشارات علم،( ۱۳۸۷).

8- عبداللهي علي. هايديگر، تهران نشر مشکی،( ۱۳۸۶).

 

 

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 1:49 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در شنبه سوم خرداد 1393 و ساعت 8:23 |

 

خاني چهري محمد

بازرگاني فرا ملي مديريت صادرات واردات راه كارهاي قانوني

 براي رويارويي با تحريم ، پژوهش وتحليل محتوا

جلد نخست تهران نشر وكيل زمستان 1392

ساختار نوشتار

بخش نخست - قوانين ومقررات صادرات وواردات در ايران بازنگري شده تا سال 1392.

بخش دوم - ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن تجارت .

بخش سوم - اصطلاحات بازرگاني بين المللي (Inco terms) نسخه هاي : 1990/ 2000/2010.

بخش چهارم- روش هاي  پرداخت در داد وستد بازرگاني فراملي بر اساس درجه امنيت، راه كار هاي قانوني داد وستد جهاني به هنگام تحريم (boycott) ، پول، ارز ، بانكداري ، سازمان هاي پولي .

بخش پنجم - مديريت خريد وسفارش هاي بازرگاني فراملي.

بخش ششم -  قوانين ومقررات ترابري فراملي، مقررات بارگيري كالاي خطرناك ، مقررات ارزي ترابري كالاي برون مرز. 

بخش هفتم - پوشش هاي بيمه باربری فراملي و مقررات ارزي بيمه برون  مرز.

بخش هشتم - بازرسي كالا (Goods inspection).

بخش نهم- اصول طبقه بندي كالادر گمرك .

 

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 و ساعت 6:20 |

 

خاني چهري محمد كرمانشاه تاريخ فلسفه غرب  از ديدگاه برتراند راسل

درامد

1- تبار شناسي : فرايند پيدايش آموزه ديني قوم يهود ، مسيحيت در چهار سده نخست پس از هستي يافتن مسيح ، سه دين شناس كليسا ، فلسفه والهيات اگوستين قديس ، سده هاي پنجم وششم ،بنديكت قديس وگريگوري بزرگ.

2- مدرسي ها (scholastics).

تبار شناسي سده هاي ميانه (400تا 1400 م)، دستگاه ديني پاپ در دوران نامور به « عصر سياهي» ، جان اسكات ، بازنگري كليسا در سده يازدهم ، تبار شناسي فرهنگ وفلسفه اسلامي در رويكرد راسل ، تبار شناسي سده هاي دوازدهم وسيزدهم مسيحي ، توماس اكونياس قديس، ، مدرسي هاي فرانسيسي، فروپاشي دستگاه پاپ،

فلسفه كاتوليك در ديدگاه برتراندراسل دانش واكاوي انديشه هاي كهن و باز پيكربندي شده اي است كه از ان به فلسفه كاتوليك ياد مي كنند ، اين سامانه انديشگي / فلسفي  از هنگام اگوستين تا هنگام باز پيكر بندي ادبي وفرهنگي نامور به:  [1] renaissance بر انديشه كنشگران اروپا چيرگي داشت. هرچند پيش از هزاره وپس از ان نيزفيلسوفاني همچون اوريگن (origen) و ديگر فيلسوفان وابسته به دستگاه فلسفي سده هاي ميانه (middle ages) به ويژه دستگاه ديني توماس اكونياس زير پوشش مكتب كاتوليك سخن گفته اند، با اين حال نامور ترين فيلسوفان نام اشناي فلسفه كاتوليك در راستاي ميانه اگوستين و رنسانس باليدند .

در سده هاي پيش از اگوستين ، رواقيان و نوافلاطونيان  نياكان مسيحي را زير پوشش خود جاي دادند، پس از نوزايي / renaissance نيز هيچيك از ناموران فلسفه كاتوليك خواه با ايمان ترين و وابسته ترين انها تمايلي به ادامه سامانه سنتي فلسفه مدرسي(scholastics) يا همان فلسفه والهيات اگوستين قديس نداشتند.

توانمندي دستگاه ديني در هزاره پيش گفته نزديك ساختن وابستگي هاي ديني و انديشه هاي فلسفي با اوضاع سياسي واجتماعي ان هنگام بود. كليسا يك سازمان اجتماعي  بر پايه باور داشت هاي فلسفي ديني بود ، كه در راستاي هزاره زروزوررا يكجا بدست اورده بود  ، پاردوكس روان شناختي شگفت انگيز در اين دوران اين بود كه بسياري از فرمانرويان بيرون از كليسا در بيشترين هنگام از اين دستگاه ديني بسيار پيچيده شكست مي خوردند زيرا توده مردم وگاه بيشترين اين جنگ سالاران در باور خويش  بر راست انديشي باورمندي كاتوليك باور داشتند. كليسا با سنت ها مناسك وباورداشت هاي رومي ژرمني  نيز در پيكار بود . در ايتاليا  روشن انديشان  حقوق دان بر سنت وباورداشت هاي رومي ژرمني  پاي بند بودند ، باورداشت ها ژرمني  در ميان اشراف زمين دار (feudal) كه پس از پيروزي بربرها پا گرفته بودند توان بيشتري داشت ، هرچند  پس از گذشت سده ها هردوي اين باورداشت ها ويا سنت ها نتوانستند در برابر دستگاه ديني كليساي كاتوليك جبهه رويارويي / defiant deployبدست اورند زيرا هيچيك از اين دو سنت، فلسفه سامانمندي را در دست نداشتند .

در نگاه راسل تاريخ فلسفه سده هاي ميانه بناچار يك بازشناسي يك سويه است زيرا جداي از تني چند ، بسياراني كه نقش وكاركرد ويژه در اين دوران داشتند همه از پايوران دستگاه ديني بودند ، هرچند كنش هاي كنشگران بيرون از كليسا به يك معني كنش هاي بي كاركرد وكور كورانه بود . در نيمه دوم سده هاي ميانه نوشتار هاي درخوري برون از حوزه دستگاه ديني گزارش شده كه با نوشتار هاي كليسا بسيار ناهمسان است هرچند در بررسي تاريخ همگاني بيش از تاريخ فلسفه بايد بدان پرداخت ، براي نمونه در دوره دانته  مردي اشنا با دانش ديني هنگام خود وبيرون از حوزه رسايي كليسا دست به قلم برده است (دانته .كمدي ا لهي 1378) . تا سده چهاردهم پايوران ديني فلسفه را  زير پوشش خود داشتند وبيشتر نوشتار هاي فلسفي در چارچوب انديشه هاي فلسفي ديني دستگاه ديني به ويژه دستگاه پاپ  اجازه انتشار يافتند. برا ين اساس به باور راسل واكاوي فلسفه سده ميانه بدون شرح گسترده در باره فرايند رشد سازمان هاي ديني ناممكن ، نا دانستني و بي كاركرد است.  

 

 

فهرست منابع وكتاب شناسي :

-برتراندراسل . تاريخ فلسفه غرب ، برگردان نجف دريابندري شركت سهامي كتابهاي جيبي  باهمكاري موسسه انتشارات فرانكلين مجلد 1-3چاپ :1340، 1347، 1351، 1353، 1354خ

 Bertrand Russell . History of western philosophy, book two Catholic philosophy.

..........................

- راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍د. / ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ غ‍رب‌: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍دی‍م‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍رون‌ وس‍طا، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍دی‍د. برگردان ای‍ن‌ نوشتار زير نام "ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌" در س‍ال‌ ۱۳۶۵ تاز سوي ن‍ش‍ر پ‍رواز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.

Russell, Bertrand. History of western philosophy ، London Rutledge: 2001 / Ancient philosophy  Catholic philosophy/ Modern philosophy.

.................................

- راسل برتراند . تكامل فلسفي من برگردان نواب مقربي تهران صراط 1387.

..............................

-دانته اليگيري(Dante alighieri) .كمدي الهي(La Divina Commedia) دوزخ برگردان شجاع الدين شفا ، تهران انتشارات اميركبير چاپخانه سپهر چ ششم وهفتم (1378)

يادداشت : دانته  درماه مي 1265 در فلورانس يكي از جمهوري هاي خود ايستاي ايتاليا هستي يافت ، فلورانس همچون ديگر جمهوري هاي خودايستا ي ايتاليا چون ونيز ، پيزا ، سيه نا ، جنوا و راوانا ، جداي از پيشرفت اجتماعي واقتصادي دستخوش رويارويي ها وزد وبند هاي سياسي بود  كه اين چالش بر سراسراروپا به ويژه ايتاليا چنبره  دهشتناكي داشت .

از اغاز سده سيزدهم فلورانس وبسياري از شهرهاي پيرامون ان ميدان زورازمايي و دسته بندي هاي سياسي ميان دو دسته بندي نيرومند نامور به «گوئلفي /  guelfi » و « گيبليني/ Ghibellini» بود. در نماي سياسي «گيبلينو» ها هواخواه «امپراتوري مقدس روم وژرمن » بودند كه زير پوشش و فرمانروايي امپراتور المان بود . وارون بر ان «گوئلفوها» كه خاندان دانته نيز وابسته به انها بود هواخواه دستگاه ديني پاپ  وازادي ايتاليا از زير رسايي المان بوند.

- ب‍ارزون‌، ژاک- Barzun Jacques, ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌(ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، ن‍ق‍د ف‍ل‍س‍ف‍ی)‌

A Jacques Barzun reader: selections from his works/ edited with an introduction by Michael Murray. New York: Harper Collins, 2002

- ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌ 1903-1979. ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌. ف‍ران‍س‍ه‌

Henry Corbin. Histoire de la philosophie islamique. Paris: Gallimard, 1964

ای‍ن‌ نوشتار زير نام "ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌" از سوي ج‍واد طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ت‍ه‍ران‌ برگردان ودر  ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍وی‍ر م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.

...............................

- ک‍لارک‌، ج‍ان‌ ج‍ی‍م‍ز۱۹۳۷. ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او،،۱۹۶۱-۱۸۷۵ م‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، دی‍ن‌، روان‍ک‍اوی‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، روان‍ک‍اوی‌ و دی‍ن‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ش‍رق‍ی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌۲۰ م‌، آس‍ی‍ا - دی‍ن‌، ش‍رق‌ و غ‍رب‌.

Clarke, J. J.(John James), Eastera thought: a dialogue with the orient, London; New York: Routledge, 1994 ‎.

.......................

- ل‍وی‌-اس‍ت‍روس‌، ک‍ل‍ود، ۱۹۰۸، تاریخ فلسفه،

Race et histoire/ Claude Levi-Strauss. Strauss/ par Jean Pouillon, Paris Denoel, 1987.

....................

- ه‍اج‍س‍ن‌، م‍ارش‍ال‌ گ‍ودوی‍ن‌ س‍ی‍م‍ز، وی‍راس‍ت‍ار ب‍رک‌، ادم‍ون‍د، ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌، اروپ‍ا -- ت‍م‍دن‌ -- ت‍اث‍ی‍ر اس‍لام‌،

Rethinking world history:  essays on Europe. Islam , and world history. Press: Cambridge University,1999

....................

- م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، ک‍ری‍م‌. آش‍ن‍ای‍ی‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ ب‍ا ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د غ‍رب‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌)، غ‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌، غ‍رب‌س‍ت‍ی‍زی‌ و غ‍رب‍ فیلسوفان ایرانی، فلسفه جدید -تاریخ گ‍رای‍ی، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌، تهران: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر‏، ۱۳۷۹.‏‏

Iranians acquaintance modern, western philosophies .

..................

- ف‍ی‍ب‍ل‌ م‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز ک‍رن‌، - ۱۹۰۴، آش‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍ا ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌، برگردان : م‍ح‍م‍د ب‍ق‍ائ‍ی‌ (م‍اک‍ان) ت‍ه‍ران‌: ح‍ک‍م‍ت‌، ۱۳۷۵.‌

Feibleman, James Kern understanding philosphy: a papular history of ideas

..............................

- م‍ارک‍وس‌، راب‍رت‌ اوس‍ت‍ی‍ن‌۱۹۲۴. آوگ‍وس‍ت‍ی‍ن‌، ق‍دی‍س‌،برگردان: خ‍ش‍ای‍ار دی‍ه‍ی‍م‍ی‌،

Markus, Robert Austin. "A critical history of Western philosophy, Augustine, Saint

...................

- اوک‍ان‍ر، دان‍ی‍ل‌ ج‍ان‌،  ۱۹۱۴ .  ارس‍طو ؛ برگردان خ‍ش‍ای‍ار دی‍ه‍ی‍م‍ی‌، ارس‍طو، ۳۲۲ - ۳۸۴؟ پ‌. م‌، فلسفه قدیم، فلسفه یونانی ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ک‍وچ‍ک‌، ۱۳۷۷/ ۱۳۸۹.

O’Connor, Daniel John. A critical history of western philosophy, Aristotle.

......................

- ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌ چ‍ارل‍ز، ۱۹۰۷ . اس‍پ‍ی‍ن‍وزا ، ب‍ن‍دی‍ک‍توس‌دو‏، ۱۶۳۲ -‏۱۶۷۷ ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌، برگردان ويادداشت م‍ح‍م‍د ح‍ک‍اک‌، ت‍ه‍ران‌: ح‍ک‍م‍ت‌‏، ۱۳۷۳.

Copleston, Frederick Charles A history of philosophy

.......................

- ی‍ان‍گ‌، راب‍رت‌، ۱۹۵۰. اسطوره سفید: غرب و نوشتن تاریخ، ادبیات جدید - فلسفه ، رگردان جلیل کریمی، کمال خالق‌پناه. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی‏، ‏‏۱۳۹۰.

Young, Robert White mythologies: writing history and the west.

........................

- راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍د/ Russell, Bertrand ، ‏۱۸۷۲ - ‏۱۹۷۰. ۱۰۰ساعت مصاحبه با راسل/ گفتگو از: جرالد کالور؛برگردان  م- افشین  تهران:عطائی‏،۱۳۵۱.

........................

- ف‍ری‍ت‍س‌، چ‍ارل‍ز ان‍درو.

Fritz, Charles Andrew. Bertrand Russell's construction of the external world,. London Rutledge. 2000

The international library of philosophy; nineteenth and Twentieth century; v.

........................

آی‍ر، آل‍ف‍رد ج‍ول‍ز،۱۹۱۰.

Ayer, A. J.(Alfred Jules). Bertrand Russell and G.E. Moore the analytical heritage, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004. Reprinted originally published: London: Macmillan: 1971 . The Palgrave archive edition of A. J. Ayer: Writings on philosophy; v.6

............................

- راسل، برتراند راسل، ۱۸۷۲ ۱۹۷۰. این نوشتار زير نام جنگ هسته‌ای / خلع سلاح هسته‌ای با برگردان فریدون حاجتی در سال ۱۳۶۲ از سوي انتشارات اکباتان  منتشر شده است.

Russell , Bertrand . Common Sense and nuclear warfare, London; New York : Rout ledge ,2001

................................

- Bertrand Russell memorial volume/ edited by George W. Roberts, London: Rout ledge, 2002 ./ Muirhead library of philosophy.20th century philosophy; V.22/ Reprint Originally Published: London: G. Allen and Unwin Ltd; New York Humanities Press, 1979.

.......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- Renaissance: In the Italian renaissance, science played a very small part; the opposition to the Church, in men's thoughts, was connected with antiquity, and looked still to the past, but to a more distant past than that of the early Church and the Middle Ages. (B. RUSSELL, History of Western Philosophy, p. 479-80) compiler.


+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در چهارشنبه نهم مرداد 1392 و ساعت 0:34 |
17-07-13_1649
+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در شنبه بیست و نهم تیر 1392 و ساعت 2:42 |

خاني چهري محمد آسيب شناسي رواني

روان گسیختگی جنون جوانی [1]

 

روان‌گسیختگی، نامور به اسکیزوفرنی وشیزوفرنی/  Schizophrenia/  یا پندار / ذهن بسيار باز، یک بیماری روانی با آبشخوري ناپيدا  و نشانه هايي گوناگون است که نام آن نخستين بار از سوي« اُیگِن بلویلر) از آميزش دو نام واژه یونانی برگرفته شده . نمايه هاي بیماری ناتواني در دريافت و یا بیان پردازش درستي / واقعيت نبود همبستگي بهنجار وسازمان يافته در رفتار و گفتار وكنش ، جدايي گزيني ، گوشه نشینی بیش از اندازه پرت گويي (سرسام / delirium ) ، وپندار بيهوده(وهم / delusion ) است. شناسايي این بیماری با ديدار براي گفت وشنيد /مصاحبه/ interview با بیمار و ديدار ميداني/ observation رفتار او امكان پذير است.

يافته هاي باليني نشان مي دهد كه جداي از سندروم داون، نارسايي هايي چون اسکیزوفرنی و اوتیسم زير رسايي سن پدر هستند نه مادر ( کاری استیونسن . مجله نیچرnature magazine ). نشانه‌های بيماري به دو گروه ساختاري مثبت و منفي  دسته بندي مي شوند نشانه هاي گرم / مثبت :  در بردارنده فزونی‌های آسیب‌شناسانه  یا رفتارهای ناهنچاري است که به رفتارهای بهنجار كنشگر بیمار همواره افزوده می‌شوند، پرت گويي ، انديشه ، گفتار در هم گسیخته، اگاهي هاي ( ادراک / cognizance) بسيار افزون شده / intensification و پندار هاي بيهوده  (وهم / delusion ) ، واکنش‌های نا بهنگام كه رايج ترين نشانه هاي اين بيماري است، نمونه هايي از اين دست است. پندار هاي بيهوده  (وهم / delusion ) مي تواند شنیداری یا دیداری  ويا در تمامی حواس دیده شود.[2]

نشانه‌های / سرد / منفی: در برارنده  کمبودهای آسیب‌شناسانه شخصیتی كنشگر بیمار است. كمبود وناتواني در گفتار، واکنش‌های کند و بي پايه ، بي اراده گي / less animus / ، گريز از اجتماع ، نبود احساس (sentiment /عاطفه) ، نا خشنودي / pleasure less از رايج ترين نشانه هاي اين دسته از بيماريان منفي گرا است. يخ زدگي / افسردگی/ depression / در بیماران روان‌گسیخته بسيار بالاست و مي تواند همراه با تندي بسیار باشد..

برهم خوردن  (اختلال / disorder ) شناختی: در اين بيماري، گرايش (tendency / رويكرد )و توان نگهداري (retentionmemory / حافظه) كنشگر بيمار با چالش نا رسايي هاي شناختی همراه است.  با اين حال نشانه هايي از ناهنجاري هاي كنشي  همچون نگاه ريايى / شکلک‌ هاي باز انجامي / grimace repetitive ونمايه هاي ناهنجار ، براي رساندن پيام به ديگري همچون گونه اي نوعی آیین یا جادودر اين گونه بيماران گزارش شده است.

 

 1-Schizophrenia: (Psychology) severe psychotic disorder characterized by psychosis (also characterized by agitation, catatonia, confusion, hallucinations, unusual behavior and extensive withdrawal); insulting term for a condition characterized by conflicting behavior or attitudes. Concise Oxford English Dictionary./ Britannica Concise Encyclopedia/ Webster's Dictionary, English language dictionaries in the USA(compiler)

2-Cooper, D. G.(David Graham. Psychiatry and anti –psychiatry, The International behavioral and social sciences library. Psychiatry; v. London:, 2001./ Reprint originally published: London: Tavistock Publications: 1967 . The same sources (compiler)

- آخ‍ری‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ در اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ (DSM III)/ برگردان م‍ع‍ن‍وی‌، س‍ه‍ی‍ل‌، برگرفته از نوشتار (S. Maanavi. The Last diagnostic ceriterias, schizophrenia. DSM III diagnostic statically manual of mental disorders/) بينا/ 1363 .

 

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 و ساعت 21:54 |

 

 

خاني چهري محمد اداره كل گمرك جلفا پرسش اصول طبقه بندي كالا

اداره كل گمرك جلفا

 (20 ) پرسش اصول طبقه بندي كالا

تيرماه 1392

 

1- كدام گزينه در باره شمارگان دستورهاي همگاني (قواعد عمومي) براي تفسير  سامانه همآهنگ شده (HS) درست تر است.

الف- چهار شماره براي شمارگان اصلي  ، يك شماره براي جلد جعبه‌و محفظه‌ با كاربرد كوتاه هنگام (مدت) و دگر بار (مكرر)   ، يك شماره براي ،شمارگان خرد(فرعي)  .

ب-  دو شماره براي شمارگان اصلي  ، دو شماره براي جلد جعبه با كاربرد دراز هنگام ‌، دو شماره براي شمارگان خرد.

ج-  چهار شماره براي شمارگان اصلي  ، يك شماره براي جلد جعبه‌و محفظه با كاربرد دراز هنگام و دگر بار ، يك شماره براي شمارگان خرد.  

د سه شماره براي شمارگان اصلي ، دو شماره براي جلد جعبه‌ با كاربرد دراز هنگام ودگر بار ، يك شماره براي شمارگان خرد.

......................

2- دليل باشندگي وساختار بندي يادداشت هاي قانوني فصل ها وقسمت ها در جدول شناسه گمركي چيست؟

الف- اعمال دستورهاي همگاني براي تفسير  سامانه همآهنگ شده (HS) است.

ب- كاستن سنگيني وتراكم بار متن شماره ها در جدول است ، بدون آن كه به آنها آسيبي وارد آيد.            

ج- براي رده بندي درست شناسه هاي گمركي (تعرفه اي) در جدول است.

د- براي ارزش گذاري درست شناسه هاي گمركي در جدول است.

.....................

3- كدام گزينه در باره دسته بندي يادداشت هاي قانوني درست نيست؟

الف-  يادداشت هاي شامل شونده (توصيفي)                                                ج- يادداشت هاي جداشونده (سلبي) 

ج- يادداشت هاي  شرطي                                                                           د- يادداشت هاي  اثباتي

....................

4- يادداشت قانوني فصل 72 : "چدن اشپيگل (Spiegeleisen) عبارت است از آلياژ‌هاي آهن كربن .....  "  در كدام دسته رده بندي مي شود؟

الف-  يادداشت هاي توصيفي                                                                                       ج- يادداشت هاي سلبي

ج- يادداشت هاي  شرطي                                                                                                  د- يادداشت هاي  اثباتي

....................

5- در تحليل وبررسي صورت بندي دستور (1) چند سازه / عامل راهبردي نمايان است؟

الف- عناوين قسمت ها، فصل ها ، بخش ها                                                                ب- مبناي قانوني رده بندي

ج- ياري گرفتن از دستورهاي (1-5)                                                                         د- موارد الف، ب، ،ج

................

6- منظور از واژه « به شيوه قانوني» (legal purposes) در متن دستور (1 ) چيست؟

الف- رده بندي در متن شماره‌ها بر پايه يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها و فصل ها الزام قانوني ندارد.

ب- رده بندي تنها براساس يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها الزام قانوني دارد.

ج- رده بندي در متن شماره‌ها و بر پايه يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها و فصل ها الزام قانوني دارد.

د- رده بندي تنها در متن شماره‌ ها الزام قانوني دارد.

.....................

7- برگردان چهار نام واژه دستور 2 الف : Incomplete/ Unfinished / Disassembled/ Unassembled كدام يك از گزينه هاي زيرين است؟

الف- كامل / تمام شده/ پياده شده / سوار نشده                   ب- نا  كامل / تمام نشده/ پياده شده / سوار نشده   

ج- كامل يا تمام نشده / پياده نشده يا سوار نشده                د- نا كامل يا تمام نشده/ پياده شده يا سوار شده

......................

8- در باره شرايط نماي (طرح) نخستين اشياء (Blank/  دستور 2 الف) گزينه نا درست را بر گزينيد .

الف- به همان گونه مشخصات اساسي شئي كامل يا تمام شده را داشته باشد.

ب- به همان گونه بدون كاركرد باشد.

ج- به همان گونه داراي كاركرد باشد

د- پس از پردازش وفراوري داراي كاركرد شود.

......................

9- گزينه درست را بر گزينيد. هر اشاره‌اي به يك شئي در شماره‌اي معين در بردارنده اين شيئي مي‌شود به گونه ........... يا ..................  به شرط اين كه به همان حالت صفت وخاصيت  اساسي شيئي كامل يا تمام شده را داشته باشد.

الف- كامل يا تمام شده                                                                                                      ب- نا كامل يا تمام نشده 

ج-  نماي (طرح) نخستين اشياء (Blank)                                                                         د- موارد الف، ب، ،ج

.............................

10- وسيله نقليه موتوري ، آراسته (مجهز) نشده به چرخ ها يا لاستيك ها وباتري.  به استناد كدام يك از دستورهاي همگاني تفسيري در رديف شناسه گمركي وسايل نقليه كامل يا تمام شده رده بندي مي شود.

الف- به استناد بخش نخست دستور همگاني تفسيري 2 الف

ب- به استناد بخش دوم دستور همگاني تفسيري 2 الف.

ج- به استناد دستور همگاني تفسيري 2 ب

د- به استناد دستور همگاني تفسيري 3 الف

............................

11- واژگان كليدي: نا كامل( incomplete)  ، تمام نشده  (unfinished) ، مربوط به كداميك از دستور هاي همگاني تفسيري است.

الف- دستور 3 الف                          ب- دستور 3 ج                        ج- دستور 2 الف                     د- دستور 4

..................

12- كدام يك از گزاره هاي زيرين در چارچوب دستور هاي همگاني تفسيري درست نيست؟

الف- مشخصات اساسي( (Essential character /  دستور 2الف

 ب- پياده شده (Disassembled) ، سوار نشده (Unassembled) . دستور 2 الف

ج- فراورده هاي آميخته (مخلوط / mixed / mixture) يا اشياء مركب(Composite/ Compound ) دستور

د- برتري شماره مشخص‌تر بر شماره همگاني تر دستور 3 الف

..............................

13- گزينه درست رابرگزينيد. دستور 2 ب  كداميك از گزينه هاي زيرين را پوشش مي دهد ؟

الف- سازه هاي (عنصر / ماده )  آميخته (مخلوط / mixed / mixture) با ديگر سازه ها (عنصر /ماده )

ب- سازه هاي درهم شده (تركيب شده / Composite /Compound ) با ديگر سازه ها

ج- فراورده هاي جور شده (Jointed) با ديگر سازه ها .

د- موارد الف، ب ،ج

...............................

14- دامنه پوشش كدام يك از گزينه هاي زيرين بر پايه دستورهاي همگاني تفسيري درست نيست؟

الف-  نماي (طرح) نخستين اشياء (Blank)    / قاعده 2 الف.

ب- قطعات منفصله / CKD/ نيمه منفصله / SKD/ قاعده2 الف.

ج- شماره 1503 روغن .....پيه گاووگوسفند...مخلوط نشده.../ قاعده 1.

د- شماره اي كه در ساختار ترتيب شمارگان در رديف پاياني / آخر جاي مي گيرد/ دستور4.

.......................

15- مستند قانوني رده بندي ماشين موزني درهم شده با موتور برقي را در شناسه (85102010) بيابيد .

الف- « برتري شماره مشخص تر بر شماره همگاني تر» / دستور 3 الف.

ب- اختصاصي ترين توصيف / دستور 3 الف.

ج- صفت وخاصيت اساسي / دستور 3ب

د- گزينه هاي الف/ب

.................

16- مجموعه ماشين موزني برقي(8510) ، شانه (9615)  ، برس(9603) ، حوله (6302) ، در يك كيف چرمي(4202) به استناد كدام دستور همگاني تفسيري و دركدام شناسه(تعرفه) رده بندي مي شود.

الف- ماشين موزني برقي شناسه (8510)/ دستور 3ب.

ب-  كيف چرمي شناسه (4202)/ قاعده 3الف.

ج- در شماره هاي وابسته رده بندي مي شوند/ دستور 1.

د- در شناسه مأخذ بيشتر و بدون اعمال دستور هاي همگاني تفسيري رده بندي مي شود

...................

17- گزينه نادرست را بيابيد.

الف -در يك مجموعه اماده شده براي خرده فروشي رده بندي برپايه  شيئي يا اشيائي است كه صفت وخاصيت اساسي را به آن مجموعه مي دهد.

ب- مقررات مجموعه ها، كالاهايي را كه سازه هاي (اجزاء) در بردارنده آن جداگانه بسته بندي شده وبا هم ارائه مي شوند ، حتي در يك بسته بندي مشترك( مانند نوشابه ها) ، پوشش نمي دهد.

ج- كالاهاي نا هماهنگ(شانه ، حوله ، صابون ،  ساعت روميزي در كيف چرمي )نيز يك مجموعه اماده شده براي خرده فروشي بشمار مي آيند.

د- شش قاشق چاي خوري يك مجموعه اماده شده براي خرده فروشي نمي باشد.

........................

18- گزينه نادرست را بيابيد.

الف- زيرسيگاري در هم شده با يك پايه و يك پياله جاي خاكستر جدا شدني / دستور  3ب

ب- كالاهاي ساخته شده از پاره هاي گوناگون درهم شده (جور شده ) جدا ناشدني / دستور 3ب

ج- قفسه جاي ادويه در بردارنده تكيه گاه و ظروف ويژه با شكل واندازه درخور آن/ دستور 3ب

د- كالاي ارائه شده به گونه مجموعه اماده شده براي خرده فروشي/ دستور 4

...............................

19- گزينه درست شرايط « كالاي عرضه شده به صورت مجموعه براي خرده فروشي » را بيابيد.

الف- كمينه از در بردارنده دو شيئي گوناگون باشد.

ب- در نگاه نخست توان رده بندي در شناسه (تعرفه) هاي گوناگون را داشته باشد.

ج- بدون بسته بندي دوباره ، آماده براي خرده فروشي باشد.

د- گزينه هاي الف/ب/ج.

..............................

20- گزينه نا درست را بر گزينيد.

الف- جعبه و جلد وكيف براي ساز در شناسه ساز وابسته رده بندي مي شوند / قاعده 5 الف.

ب- گاز هاي فشرده يا آبگونه شده در سازه هاي (ظرف) آهني يا فولادي در شناسه گاز و سازه هاي (ظرف) آن در فصل 73 رده بندي مي شوند.

ج- زير شماره (شماره خرد / فرعي) يادداشت هاي قسمت ها و فصل ها جداي از مقررات ناهمسان قابل اجرا است / دستور  6 ،

د- دامنه شمول زير شماره دوخطي مي تواند از دامنه شمول زير شماره يك خطي كه اين زير شماره پيوسته به آن است ، فراتر رود.

 

                                                                          محمد خاني چهري  تيرماه 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در جمعه سی و یکم خرداد 1392 و ساعت 1:16 |

کرمانشاه پل گاماساب چهر.bmp


+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در جمعه بیست و نهم دی 1391 و ساعت 9:5 |

خاني چهري محمد مباني جامعه شناسي دانشگاه آزاد فيروز كوه

رشته كارشناسي مديريت با رويكرد امور گمركي

نظري 3 واحد 51 ساعت

هدف: آشنايي دانشجويان با كليات ومباني جامعه شناسي ووابستگي اين دانش ومناسبت هاي ان با ديگر رشته هاي نزديك به گونه اي كه دانشجويان را وادار به انديشيدن در زيست بوم ايران نمايد.

سرفصل هاي درس :

كليات ومباني جامعه شناسي ، تعاريف گوناگون جامعه شناسي ونظريه هاي انتقادي وارد به اين رويكرد ها ، يك بازشناسي درست از جامعه شناسي ، روش هاي معمول در تحقيقات جامعه شناسي، شيوه هاي معمول تحقيقات اجتماعي در ايران واسلام. شيوه هاي نوين پژوهش هاي اجتماعي (روش كمي وكيفي)، نقد اين روش ها.

پايگاه جامعه شناسي در دانش اجتماعي ، دانش اجتماعي دنياي امروز وشاخه هاي آن. كار برد وبايستگي جامعه شناسي در ايران، تاريخچه پيدايش دانش اجتماعي در كشورهاي اسلامي ومغرب زمين.

فرد وجامعه : مكتب اصالت فرد، مكتب اصالت جمع، رويكردهاي پديدارشناسي، روانشناسي اجتماعي وجامعه شناسي ، چالش هاي وارد بر اين ديدگاه ها در رويكرد اسلامي ، ديدگاه اسلام در برابر فرد وجامعه.

 نابرابري هاي اجتماعي، علت ودليل نابرابري ها ، گروه ها ولايه (قشر) هاي گوناگون اجتماعي، ارزش هاي اسلامي ونابرابري هاي اجتماعي، پايگاه (قدر ومنزلت) اجتماعي، سازمان هاي اجتماعيف نهاد هاي اجتماعي ، ناهنجاري هاي اجتماعي، گزيده ساخت اجتماعي جامعه ايران( شهر ، روستا وعشاير)، گونه هاي جامعه : سرمايه داري، سوسياليسم، گسترش نيافته، دسته بندي شمال وجنوب (جايگزين جهان اول ، دوم، سوم )در دوره فرا نوگرايي.

 فهرست منابع وكتاب شناسي :

طبيبي حشمت الله. مبادي واصول جامعه شناسي ج1 اسلاميه تهران 1354خ

بخش نخست : تاريخ جامعه شناسي : جامعه شناسي دريونان ، جامعه شناسي در سده هاي ميانه (قرون وسطي). / جامعه شناسي در سده هاي نوين: جامعه شناسي پيش از اگوست كنت، جامعه شناسي از اگوست كنت تا دور كيم./ جامعه شناسي در سده بيستم: اميل دوركيم ومكتب جامعه شناسي او، جامعه شناسي پس از دوركيم .

بخش دوم: موضوع وهدف جامعه شناسي : جامعه وتعريف آن : تعريف جامعه ، زادگاه (منشاء/ provenance) جامعه ورويكرد هايي در باره آن، گونه هاي جامعه./ تعريف (definition) جامعه ، موضوع وهدف جامعه شناسي ، امور و   پديده (phenomenon / نمود ) اجتماعي./ دسته بندي جامعه شناسي.

بخش سوم : روش هاي تحقيق در جامعه شناسي : بازشناسي (تعريف) ها و مفاهيم پژوهش، روش هاي تحقيق .

بخش چهارم : ارزش ونهاد هاي اجتماعي: ارزش هاي اجتماعي، نهادها وسازمان هاي اجتماعي، نهاد (institution ) خانواده، بازشناسي (تعريف)  خانواده ، پيكربندي (configuration) هاوسامانه هاي خويشاوندي ، ازدواج ، بازشناسي ، گوناگوني پيوند زناشويي (matrimony , marriage) ، نهاد دين (religion) ، بازشناسي دين، اصل وزادگاه دين ، افسون وجادو (incantation , magic , charm , wizardry) ، سير و دگرگوني (mutation, evolution  solstice)  اديان ، نهاد حكومت ، زادگاه حكومت: گونه هاي حكومت.

 

 

   

  

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در پنجشنبه چهاردهم دی 1391 و ساعت 0:8 |


Powered By
BLOGFA.COM